Reklamace a vrácení zboží

REKLAMACE ZBOŽÍ

V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího doporučujeme kupujícímu zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je vhodné sepsat s přepravcem zápis o škodě a zboží nepřevzít. Pokud by k takovéto situaci došlo, doporučujeme kupujícímu, aby neprodleně informoval o této skutečnosti také prodávajícího. Kupující je povinen vady oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

Pro reklamaci doporučujeme tento postup: Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese: MEDIKO-OTS, s.r.o., Dukelská třída 1/1, Hradec Králové. Pro urychlení reklamace je možné oznámit vadu také telefonicky na 739 001 051 nebo e-mailem : obchod@mediko-ots.cz. K urychlení reklamace žádáme v oznámení o vadách uvést číslo faktury, popis vady nebo přesné určení jak se projevuje, počet vadných kusů s uvedením čísla produktu, případně další údaje popisující vadu reklamovaného výrobku. Záruční lhůta začíná běžet ode dne, kdy kupující převzal zboží. Záruční doba je 24 měsíců, pokud není na prodané věci, jejím obalu, návodu nebo záručním listě vyznačena doba použitelnosti jiná. Záruční doba u  doplňků stravy a dalších produktů, které podléhají zkáze je uvedena přímo na výrobku (exspirace). Záruční doba u kosmetických přípravků je zpravidla 6 měsíců od otevření výrobku (není-li uvedeno na obale jinak). Je-li exspirace objednaného zboží v den doručení zboží kratší než 3 měsíce a zákazník o ní nebude před odesláním zboží informován, bude zboží na náklady prodávajícího vyměněno (pokud o to zákazník požádá písemně, telefonicky nebo e-mailem).

Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího doručení případně ode dne předání reklamovaného zboží. Reklamační protokol a informace o vyřízení reklamace budou dodány (písemně nebo emailem) zákazníkovi do 30 dnů od obdržení reklamovaného zboží. Pro posouzení, zda reklamace byla uplatněna ve shodě s výše uvedenými lhůtami, je rozhodné datum podacího razítka u doporučeného dopisu, jímž byla reklamace uplatněna. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. V případě, oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. Poštovné zásilky s vyměněným zbožím a zbožím po uplatnění reklamace hradí prodávající. V případě neoprávněné reklamace nemá zákazník nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřizováním reklamace.

 

FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Adresát:              

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis:

 

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Jak postupovat, když zakoupené zboží pro vás není to pravé a chcete ho vrátit v zákonné 14denní lhůtě?

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na kamenné prodejně.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

 

Kde zboží vrátit

Zboží můžete vrátit na naší pobočce osobně.

Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit také písemně, a to odstoupením od smlouvy a zasláním zboží na adresu:

MEDIKO - OTS, s.r.o.

Dukelská třída 1/1

500 02 Hradec Králové

Náklady spojené s vrácením nese spotřebitel. 

Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Takto lze vrátit pouze nepoškozené zboží s neporušeným obalem.

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na naše reklamační oddělení ( případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

V obou případech přiložte Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy

 

Dodržení 14denní lhůty

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

Jaké dokumenty přiložit?

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy a nákupní doklad, který jste obdrželi na svoji e-mailovou adresu.

Jaké zboží nelze vrátit vůbec?

Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

Stručný přehled na závěr

 • Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.
 • Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.
 • Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
 • Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den 14denní lhůty. Zboží může být po dohodě vráceno i později.
 • Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.
 • Nelze vrátit zboží použité a rozbalené (výrobek, který spotřebitel vyňal z uzavřeného obalu, ať již byl sterilní či nesterilní)
 • Peníze vrátíme nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vracené zboží.

 

Z hygienických nařízení nelze zakoupené zboží typu jednorázová ústenka či respirátor vyměnit či vrátit !

 

Prosím informujte nás o Vašem zájmu odstoupit. Emailem na obchod@mediko-ots.cz nebo telefonicky 739 001 051.

 

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát: MEDIKO-OTS, s.r.o., Dukelská třída 1/1, 500 02 Hradec Králové

Oznamuji, že dle občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb) tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží 

……………………………………………………….……………………………………….....................

Objednáno dne: ………………..……………………………………………………...............................

Jméno a příjmení kupujícího …………………………………….........................................................

Adresa kupujícího ………………………………………………..…………………………………………

Číslo prodejního dokladu/objednávky : …………………………………………………………………... 

Kupní cena má být vrácena na bankovní účet číslo: ................................................ /........................

 

Datum a podpis kupujícího

……………………………………………..

 

Podmínky vrácení: Veškeré zboží je možné vrátit do 14-ti dnů (od převzetí zásilky) bez udání
důvodu. Zboží musí být vráceno kompletní, v původním stavu, nesmí jevit známky opotřebení a
používání. Se zbožím musí být zaslán formulář pro vrácení zboží. Zboží zaslané na dobírku nebude
přijato!