Kvarsept 3GEN dezinfekce nástrojů 1l

Kód: 1229
Neohodnoceno
Značka: BANCHEM
425 Kč / ks 425 Kč / 1 l
Na objednání

Tekutý dezinfekční prostředek s obsahem aldehydů a KAS na dezinfekci lékařských nástrojů a pomůcek s baktericidním, fungicidním, virucidním, sporicidním a mykobaktericidním účinkem ABCTMV s dávkováním 0,5% a expozicí 30 minut. Praktické balení v litrové dávkovací láhvi.

Přípravek je klasifikovaný jako žíravý.

 Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Signální slovo:        NEBEZPEČÍ 

Standardní věty o nebezpečnosti: Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Toxický při vdechování. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:  Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.     PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v povoleném zařízení. 

Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na etiketě: méně než 5 % kationtové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, účinné látky: pentandial 5,75g/100g, kvartérní amoniové sloučeniny, benzyl-C12-16-alkyldimethylamoniumchloridy 3,5g/100g, didecyl(dimethyl)amonium-chlorid 1,25g/100g

Jen pro profesionální použití.

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Spektrum účinku                                Koncentrace                                        Expozice

Baktericidní                                          0,5% (50ml/10l vody)                             30 min

MRSA                                                   0,5% (50ml/10l vody)                             30 min

Kvasinky                                              0,5% (50ml/10l vody)                              30 min

Virucidní                                               Poliovirus 1% (100ml/10l vody)              30 min

                                                             Adenovirus 1% (100ml/10l vody)            30 min

Mykobakteridiní, Tuberkulocidní          3,00 %                                                     24 hod

Doplňkové parametry

Kategorie: Prostředky pro nástrojovou dezinfekci
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: